KHẢO-LUẬN

 

 

I.
THIỆU THẢO

 

Khảo Luận Thảo Quyền

 

 

Mc-Thiu Quyền-Pháp
沐髫


Ngọc-Trản
玉琖

 

 

 

          Theo thói quen, hầu hết mọi người đều dùng hai chữ đầu của câu đầu bài Thiệu là « Ngọc-Trản Ngân Đài, Tả Hữu Tấn Khai Thập-Tự » mà định-danh cho bài Thảo là « Ngọc-Trản » (玉 琖). Chứ kỳ thật, tên của bài Thảo này là « Mộc-Thiều » (沐 髫), mà trong Võ-Thư may-mắn tìm lại được lúc sau này bởi hậu-duệ của Dòng Võ Thầy Đoàn-Phong có ghi chép rõ-ràng.

          Chính vì lý-do không biết tên thật của bài Thảo là « Mộc-Thiều » (沐 髫), nên có lắm người đã từng căn-cứ vào hai chữ « Ngọc-Trản » (玉 琖) mà thêu-dệt những định-nghĩa xa-vời không gắn liền với võ-thuật trong bài Thảo-Bộ này.

          Tên gọi « Mộc-Thiều » (沐 髫) là cảm-tác từ hai thành-ngữ : « Hưu Mộc Nhật 休 沐 日» và « Thùy Thiều Chi Niên 垂髫之年 » :
         
- Thành-ngữ « Hưu Mộc Nhật 休 沐 日» là chỉ-định Lệ ngày xưa làm Quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, gọi là Mộc.
          - Thành-ngữ « Thùy Thiều Chi Niên 垂 髫 之 年 » là chỉ định tuổi Trẻ em còn để Trái Đào, nghĩa là hai trái tóc hai bên đầu, gọi là Thiều.

          Bài Thảo-bộ « Ngọc-Trản » (玉 琖) mà tên thật là « Mộc-Thiều Quyền » (沐 髫) này, được Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định xem như là bài Quyền-Thảo tiêu-biểu nhất. Đó là bài đã được các triều-đình xưa chọn làm bài Thảo Quyền để các Võ-nhân thi « Tú-Tài Võ » trong phần Thi-Tuyển Sở-Cử (初 舉) tại địa-phương vào những năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, trước khi được vào dự phần Thi-Tuyển Bác-Cử (博 舉) tại kinh-thành vào những năm Thìn, Tuất, Sữu, Mùi. 

          Trước khi vào học bài Thảo « Ngọc-Trản Quyền » (玉 琖 拳) mà tên thật là « Mộc-Thiều Quyền » (沐 髫 拳) này, Võ-Sinh phải thành-thạo ba bài Thảo đặc-thù của Việt-Tộc là : Thần-Đồng Quyền, Yến-Phi QuyềnPhượng-Hoàng Quyền ; nhất là bài Thảo Yến-Phi Quyền của Hệ-Phái Võ-Trận Bình-Định Tây-Sơn, là bài Thảo nối liền bài Thần-Đồng Quyền với bài Phượng-Hòang Quyền và trực-tiếp dẫn-nhập cho bài Thảo Mộc-Thiều Quyền (沐 髫 拳) mà Thần-thái của bài quyền là sử-dụng sức mạnh của Nước (Thủy) theo võ-Lý Lưu-Thủy Hành-Vân Quyền-Pháp.

 

 

 

Bài Thảo-Bộ Võ-Thuật Cổ-Truyền

« Ngọc-Trản Quyền »

 

     Bài Thảo-bộ « Ngọc-Trản » (玉 琖) - mà tên thật là « Mộc-Thiều » (沐 髫) - của Hệ-Phái BÌNH-Định SA-LONG-CƯƠNG có bài Thiệu gồm 24 câu (134 chữ), do danh-sư TRƯƠNG-Trạch thuộc Dòng Võ cụ TRƯƠNG-Đức-Giai truyền-thụ cho Sư-Trưởng TRƯƠNG Thanh Đăng.

       Điều cần nêu ra ở đây là bài Thảo-bộ « Ngọc-Trản » trong Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương ngày nay trên thế-giới không được truyền-thụ đúng theo từng câu Thiệu, vì sự pha-chế và thêm bớt các Chiêu-Thức một cách độc-đoán và chủ-quan. Chẳng hạn như :
          - Chiêu-thức « Ngọc-Trảng Ngân-Đài » đã bị đồng-hóa bởi thế « Khủng-Long Quyền » của Võ-Thuật Thiếu-Lâm ;
          - Chiêu-thức « Tả-Hữu Tấn-Khai Thập-Tự » đã bị gia thêm những Thức vô-ích trên phương-diện sư-phạm ;
          - vân vân...       
       Đấy là một điều vô-cùng đáng tiếc cho Hệ-Phái BỊNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG Quốc-Tế ngày nay vì bài Thảo « Ngọc-Trản » đã bị suy-thoái.
      Vã-lại, bài Thảo « Ngọc-Trản Quyền » này, tuy là bài đã được các triều-đình xưa chọn làm bài Thảo Quyền để thi « Tú-Tài Võ » trong phần Thi-Tuyển Sở-Cử (初 舉) để vào dự phần Thi-Tuyển Bác-Cử (博 舉) tại kinh-thành, nhưng lại không vì vậy mà được xem đó là bài tiêu-biểu của Hệ-Phái như bài Quyền-Thảo « Thần-Đồng » (神 童) hay bài Quyền-Thảo « Tứ-Hải » (四 海), vân vân...

      Thật ra, Những Chiêu-Thức trong Quyền-pháp « Mộc-Thiều » (沐 髫) này tận-dụng triệt-để Bộ-pháp, Thủ-pháp, Cước-phápThân-pháp, cho nên nó đòi-hỏi môn-sinh phải đạt-thành căn-bản vững-chắc về Võ-Thuật Cổ-Truyền Bình-Định cũng như về Võ-Lý Lưu-Thủy Hành-Vân Quyền-Pháp, thì mới thi-triển được đúng-đắn bài Quyền-Thảo cao-cấp này.
        Đây là một bài Thảo Quyền hiếm-quí có một giá-trị sư-phạm tuyệt-vời và một hiệu-năng chiến-đấu đáng ngại, thuộc về Dòng Võ cụ TRƯƠNG-Đức-Giai do Danh-Sư TRƯƠNG-Trạch thừa-kế và lưu-truyền cho Sư-Trưởng TRƯƠNG Thanh Đăng của chúng tôi.

 

 

 

Bài Thảo-Bộ Võ-Trận Cổ-Truyền

« Mộc-Thiều Quyền »
沐 髫 拳


        Bài Thảo-bộ « Mộc-Thiều » (沐 髫) - Thường được gọi ngày nay là « Ngọc-Trản » (玉 琖) - của Võ-Trận Việt-tộc có bài Thiệu gồm 24 câu (134 chữ), mật-mã-hóa những Chiêu-Thức dũng-liệt liên-hoàn công-thủ.

     Đây là bài Quyền-Thảo lừng danh trong Võ-Cử thuộc Dòng Võ cụ Hành-Khiển PHẠM-TƯỜNG, mà hậu-duệ là Sư-Trưởng PHẠM-Thi lưu-truyền hậu-thế qua Học-Viện Võ-Trận Đại-Việt của chúng tôi.

 

(Còn tiếp...)

 

 


Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.